Bij stichting Robin nemen we liever actie, dan te lang te aarzelen.

Wij, bij Stichting Robin, hebben de waarheid niet in pacht. We geloven wel in de droom waarin schoolfacturen en armoede geen rem meer zijn voor een kind om uit ons Belgische onderwijs te halen wat erin zit. En daar bouwen we aan. Dag, na dag. Nee we zijn niet perfect, en alles kan beter, maar we denken logisch na, luisteren naar mensen die weten waarover ze spreken en dan nemen we actie. We leren, en sturen bij waar nodig. Indien u hier geen antwoord vindt op uw vraag, laat het ons dan weten. Dan vullen we aan, want mogelijk stellen nog landgenoten zich dezelfde vraag.

Veelgestelde Vragen - FAQ's over Stichting Robin

Algemeen

Stichting Robin is een private stichting die is opgericht om een beweging op gang te krijgen, en acties te nemen die er mee voor te zorgen dat elk kind in armoede op onze schoolbanken de kansen heeft om alles uit uit het onderwijs te halen, zodat het z’n dromen kan realiseren, en finaal uit de spiraal van armoede te komen. Stichting Robin doet dit door schoolkosten voor de ouders van deze kinderen behapbaar te maken, zodat ze geen barrière meer vormen.

Wij met z’n allen, de 11 miljoen inwoners van ons land zijn of waren ooit een Robin. Een Robin is een kind boordevol potentieel, talent en dromen. Een kind met de eenvoudige wens om hiermee aan de slag te gaan en er iets moois van te maken. Elk kind is dus een Robin. Wij zijn Robin.

Robin wil kunnen garanderen dat ook elk kind in armoede heeft wat het nodig heeft om uit het onderwijs te halen wat er ook voor hem/haar in zit. Binnen 10 jaar willen we er voor zorgen dat elk kind in armoede geholpen zal worden. We zoeken elk jaar meer partners binnen specifieke domeinen om dit mogelijk te maken.

 

Stichting Robin bezorgt via de school (momenteel) een Robin-pas aan ouders van kinderen in armoede. Deze pas geeft hen tegemoetkomingen zodat ze de garantie hebben om bij het begin van het schooljaar alle nodige schoolmaterialen te kunnen hebben, en dat de schoolfactuur behapbaar is. De behapbaarheid van een schoolfactuur organiseert Stichting Robin met haar structurele partners. Zij voorzien voor houders van een Robin-pas al minstens een gespreide betaling voor grote bedragen, en in sommige gevallen een significante korting. 

De operationele werking is momenteel grotendeels gefinancieerd uit een overheidssubsidie (kabinet onderwijs). Hier worden twee mensen aan 80% te werk gesteld om de werking professioneel uit te bouwen. 

De subsidie is echter niet voldoende om de volledige werking van de stichting te bekostigen. We willen ook stevig groeien met onze impact door onszelf bekender te maken en de werking te digitaliseren. Dit zijn serieuze investeringen. Daarom ontvangen we ook geregeld donaties van allerlei bedrijven en van het publiek.

Momenteel kan Stichting Robin nog geen fiscale attesten afleveren. De aanvraag moet eerst door de overheid worden goedgekeurd. 

Stichting Robin bouwt aan een structurele oplossing waar op een natuurlijke en vrijwillige manier de middelen worden ingezameld bij elke toeleverancier van goederen of diensten aan scholen in België. Stichting Robin ‘verzamelt’ alle betrokken ‘actoren’ rond onderwijs en zet hen aan om bij te dragen aan de oplossing. Stichting Robin is gebouwd rond een ‘ecosysteem’ van alle mogelijke partners die op de ene of de andere manier betrokken zijn in ons onderwijs. Wij streven ernaar dat steeds meer partijen willen deel uitmaken van de oplossing want ze worden allemaal dagdagelijks geconfronteerd met de harde realiteit. 

Verder staat Stichting Robin voor maximale transparantie én de attitude dat we de waarheid niet in pacht hebben. Stichting Robin staat voor samenwerking om een probleem aan te pakken en niet voor het zich toe-eigenen van de enige juiste oplossing. Tenslotte gaan we met alle partners in dialoog gaan om elk obstakel samen te overwinnen.

Tenslotte geloven we heel erg in daadkracht. We denken na, bespreken een strategie en een plan van aanpak met de partners en nemen actie. Al doende leren we wat beter kan/moet en sturen we bij. Wij redeneren dat kinderen die nu niet meekunnen omwille van armoede, nu hulp nodig hebben. Oeverloos vanuit een zetel discussiëren of anderen met de vinger wijzen helpt niet. Wij kiezen dus resoluut voor betrokkenheid, doordachte actie en permanent bijsturen waar nodig. We nodigen iedereen in onze samenleving mee om mee aan het stuur te komen zitten. 

Zolang armoede bij circa 20% van de schoolgaande kinderen in ons land een probleem vormt om zich voluit te ontwikkelen in het onderwijs, doen we met z’n allen blijkbaar onvoldoende. Stichting Robin wil zoveel mogelijk samenwerken met bestaande initiatieven om de handen in elkaar te slaan of met dezelfde middelen meer impact te kunnen hebben, maar wat nu niet of onvoldoende gebeurt of wat gewoon niet opschiet, dat doen we zelf. Schoolkosten zullen in ons onderwijs geen rem meer zijn voor kinderen in armoede. Stichting Robin gelooft dat onze samenleving de mogelijkheid, de middelen en de wil heeft om elk kind in armoede te helpen, en via het onderwijs de armoede-cyclus te doorbreken. Door alle actoren te aligneren, zullen we de nodige hefbomen en synergieën creëren om dit mogelijk te maken. Samen met onze partners zal Robin schoolkosten ook voor kinderen in armoede haalbaar maken. Op termijn helpen we met alle kosten op de schoolfactuur. Dat wordt echter geleidelijk opgebouwd. In de huidige fase helpen we met schoolboeken. 

Naarmate meer toeleveranciers van goederen en diensten aan scholen er mee de schouders onder zetten, zullen kinderen in armoede ook met andere ‘kostenposten’ geholpen worden. Stichting Robin wil elk kind kunnen helpen dat daar omwille van de moeilijke financiële thuissituatie nood aan heeft. Robin wil doelgericht helpen waar dat nodig is. We werken op basis van criteria van de overheid. Kinderen uit gezinnen met een sociale toeslag, een leefloon of een extra temoetkoming voor gezondheidszorg, kunnen op de hulp van Stichting Robin rekenen.  Stichting Robin deelt geen ‘helikopter-geld’ uit maar komt voor deze kinderen tussen bij de betaling van bepaalde schoolkosten. De rechthebbenden worden dus uiteindelijk door de overheid bepaald op basis van gezinsinkomen en gezinssamenstelling. Stichting Robin vertrekt steeds vanuit het standpunt dat een minderjarige geen schuld heeft aan keuzes van de ouders en het is aan ons als samenleving om ervoor te zorgen dat onze kinderen en jongeren alle kansen krijgen om zelf aan de armoedeval te ontsnappen. Mogelijk zijn er in de toekomst andere of betere manieren om de hulp rechtstreeks bij de juiste mensen te krijgen. Dan passen we dit uiteraard aan. We nodigen iedereen uit om partner te worden van Stichting Robin en zo mee aan het stuur te komen zitten van de droom die we aan’t bouwen zijn.

Stichting Robin is een Belgische stichting en is sinds 1 september 2019 in Vlaanderen en in enkele Brusselse scholen van het Nederlandstalige onderwijs actief. Stichting Robin zal in de toekomst ook in het Franstalige onderwijs van ons land actief zijn. Stichting Robin werd in 2020  opgericht door 3 dertigers die iets structureel willen veranderen. Ze hebben niet de middelen om het hele probleem alleen en ineens aan te pakken en op te lossen.

Het probleem is gigantisch. Dit is een unieke en nieuwe oplossing, a first, we zitten in de opstart en hebben nu al een stevige reeks partners, we werken naar een samenwerking met alle “namen op de schoolfactuur”. We kappen het probleem in stukjes en pakken er elk jaar een stukje bij. Rome is niet op één dag gebouwd. We willen stap voor stap het vliegwiel sneller doen draaien. Telkens we een tussendoel gerealiseerd hebben, zullen steeds meer partners op de kar springen en gaan we met z’n allen steeds meer impact hebben. 

Stichting Robin helpt nu kinderen en jongeren in het secundair onderwijs. Op termijn wil Robin alle kinderen helpen die ingeschreven zijn in een Belgische lagere of middelbare school. Leeftijd zelf speelt daarbij op zich geen rol. 

De overheid pakt het probleem op vele manieren aan, en zo ook door mee de schouders te zetten onder Stichting Robin. Momenteel faciliteert de Vlaamse overheid Stichting Robin en biedt ze subsidies. Verder helpt de overheid de naamsbekendheid verder op te drijven én daagt ze ons uit om de kostenefficiëntie én onze impact verder op te drijven. Tenslotte is Stichting Robin een private stichting die vaststelt dat het probleem van schoolkosten voor kinderen in armoede reëel is. We gaan als stichting een oplossing zoeken voor die kinderen, en houden ons niet bezig met te zeggen wie goed en slecht is en wie wat moet doen. In onze vrij land is het aan éénieder om voor zichzelf uit te maken in welke mate die zijn/haar verantwoordelijkheid wil nemen door en actief mee te bouwen aan onze samenleving of aan de rand wil staan kijken. Als stichting wil Robin natuurlijk zoveel mogelijk mensen en bedrijven inspireren en motiveren om mee te bouwen.

De Robin-pas

Een Robin-pas wordt via de school aangeboden door Stichting Robin aan de ouders van kinderen in armoede, zodat ook voor hen schoolfacturen geen rem meer zijn op de kansen die ze krijgen in ons Belgische onderwijs. Stichting Robin garandeert dat elk kind met een Robin-pas vanaf het begin van het schooljaar in september de verplichte en bestelde schoolmaterialen zal hebben voor de richting waarin het is ingeschreven. Stichting Robin biedt de betrokken ouders hetzij een renteloze afbetaling, hetzij een korting én een renteloze afbetaling om de schoolkosten draaglijk en behapbaar te maken. 

Elk kind in armoede in ons land, ingeschreven in een lagere of middelbare school zal op termijn recht hebben op een Robin-pas, die vervolgens ingezet kan worden bij aangesloten Robin-scholen of leveranciers/handelaars waarmee ouders of schoolgaande kinderen rechtstreeks met handelen in het kader van de school. 

Om objectieve criteria toe te passen bij de uitreiking van de Robin-passen, moeten kinderen hetzij een leefloon, hetzij een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen, hetzij een sociale toeslag krijgen van de Vlaamse overheid (of een combinatie kan ook). Deze tegemoetkomingen worden automatisch uitgekeerd door de Vlaamse overheid, op basis van gezinssamenstelling en gezinsinkomen. 

Tenslotte is Stichting Robin een jong initiatief waarbij het aantal partners en alle vrije donaties bepalen hoeveel kinderen we jaarlijks kunnen helpen. Ook de financiële draagkracht van onze partners en scholen om een renteloos krediet te verlenen voor gespreide betalingen, is een factor. Jaarlijks bekijkt Stichting Robin hoeveel Robin-passen er beschikbaar zijn om uit te delen. 

Vraag je Robin-pas aan de directie van de school van je kind. Als uw kind in een Robin-school zit, krijgt elk kind van die school van de directie in het voorjaar een brief mee met meer uitleg. Uw kind dus ook.We werken er hard aan om actief te worden in 9 domeinen: leermiddelen, voeding, hardware, materialen en kledij, schooluitstappen, retail, transport, telecom, leerondersteuning. 

Op dit moment zijn we al enkele jaren actief voor leermiddelen (methodes) en starten we pilootprojecten op voor voeding, hardware, materialen en kledij. 

Binnen deze domeinen bestaan op dit moment twee types Robin-passen: type 1 en type 2. 

 • De type 1 – Robin-pas: biedt je standaard een afbetalingsplan voor grote bedragen over 10 maanden, aan 0% interest.   
 • De type 2 –  Robin-pas: biedt je hetzelfde afbetalingsplan én je krijgt een significante korting.
  Voor leermiddelen is dat tot 25% met maximum korting van 40 euro.

Zodra het totaal beschikbare Robin-passen gekend is voor een nieuw schooljaar, bepalen we het aantal Robin-passen per Robin-school op basis van de OKI-index (Onderwijs kansarmoede-indicator) en totale leerlingenaantal van de school. Deze benadering is echter niet exact. Zolang er Robin-passen beschikbaar zijn kunnen scholen extra passen bijvragen. Helaas is vandaag op=op. 

We streven in de toekomst naar een structurele en automatische toekenning van de Robin-pas, alsook een exacte becijfering van hoeveel kinderen per school recht hebben op een Robin-pas (gebaseerd op objectieve criteria). Daarbij is respect voor de privacy van de mensen een top-prioriteit, én hebben we de actieve medewerking nodig van onze overheid en haar partners. Op dit punt lopen er reeds gesprekken. 

Elke Robin-pas bevat een unieke code.

Als je deze code ingeeft bij het bestelproces (bij de handelaar of de school) , krijg je via de partner automatisch de hulp die overeenkomt met het type pas dat je kreeg. 

Sommige scholen werken met Lichtvis of met Standaard Boekhandel als educatief distributeur. Dan is het mogelijk dat jij je boeken rechtstreeks bij de school bestelt (en dus niet via een externe partner)

In deze gevallen kan jij ook gebruik maken van een Robin-pas indien je school een Robin-school is. De criteria om er één te krijgen, zijn identiek. Ook dan zal de school je vragen of je recht hebt op een Robin-pas en er één wil. In geval van een Type 2 pas, zal de school je korting automatisch toekennen op je schoolfactuur. Zowel in geval van een type 1 als een type 2 Robinpas zal de school je zelf een renteloze afbetaling aanbieden indien je dat wenst. 

Op termijn willen we elk kind in armoede in ons land een Robin-pas kunnen bieden.
Momenteel kan je een Robin-pas slechts één maal gebruiken bij het begin van het schooljaar voor de aankoop van je verplichte leermiddelen. Stichting Robin kan niet alles tegelijk aanpakken vanaf dag 1. Schoolkosten kunnen onder andere worden opgesplitst in leermiddelen die bij de start van het schooljaar moeten worden aangekocht, kopies doorheen het jaar, schooluitstappen, opvang, schoolmaaltijden of soep, smartschool-abonnement, op termijn ook computers, internet en bijvoorbeeld kappersmateriaal voor de kappers-opleiding… . Hoe meer partners meedoen, en hoe meer stichting Robin groeit in onze samenleving, hoe meer schoolkosten Stichting Robin zal kunnen helpen behapbaar maken voor kinderen in armoede.

Stichting Robin is een jong initiatief en het aantal partners is nog beperkt. De middelen van donaties of actieve partners is dus ook nog beperkt. Elk jaar bekijken we hoeveel middelen we ter beschikking hebben en op basis daarvan berekenen we hoeveel passen we dus maximaal kunnen garanderen. We kunnen momenteel dus nog niet iedereen helpen maar nemen elk jaar grote stappen voorwaarts. Jij kan ons dus ook helpen versnellen door je bijdrage te doen via de donatie-knop op www.robins-hood.be .

 

Indien de school van uw kind een Robin-school is, neem dan contact op met het secretariaat van de school. 

Indien de school van uw kind geen Robinschool is, mail dan uw vraag naar info@stichtingrobin.be

De Scholen

Een Robin-school is een school die kan genieten van het systeem van de Robin-passen voor kinderen in armoede. Zij kunnen deze kinderen dus een pas geven om hen te helpen met hun schoolkosten.

Nu kan dat enkel voor scholen die werken met bepaalde leveranciers van leermiddelen. Deze leveranciers zijn Iddink, Lichtvis en Standaard Boekhandel. Studieshop is voorlopig nog niet klaar om mee te doen. In de toekomst willen we dat alle scholen kunnen aanhaken om een Robin-school te worden.

Stuur een mail naar info@stichtingrobin.be

De school van jouw kind doet mee aan Stichting Robin wanneer ze op het kaartje staat, op de thuispagina van www.robins-hood.be. ELK kind uit de deelnemende scholen zal van de directie ook een brief ontvangen voor de ouders om aan te kondigen dat de school mee geniet van het systeem met de Robin-passen.

Enkel scholen kunnen meedoen die kiezen voor een leverancier van leermiddelen, die op zijn beurt het systeem van de Robin-passen mee betaalt. Dit gaat momenteel om Iddink, Lichtvis & Standaard Boekhandel. Studieshop is op dit moment nog niet klaar om mee te doen.

Verder zitten we in een opstartfase en moeten we kunnen garanderen dat we voor elke Robin-pas die we uitdelen ook de financiële draagkracht hebben. We kunnen dus helaas nog niet alle scholen activeren die hun interesse lieten blijken. Het aantal actieve Robinscholen neemt elk jaar toe.

Natuurlijk kunnen scholen ervoor kiezen om NIET mee te doen met het systeem van de Robin-passen, ook al werken ze samen met een leverancier die het systeem mee draagt. Dat is de vrije keuze van de school. Indien de school van jouw kind dit jaar nog geen Robin-school is, zal dat in de toekomst mogelijk wel zo zijn. In functie van het aantal deelnemende partners dat er mee de schouders onder zet, kunnen meer scholen Robin-school worden.

 

Stichting Robin wil elke lagere en middelbare school in heel ons land, aansluiten om zo elk kind dat het nodig heeft, te kunnen helpen. 

Elke school heeft een leverancier van leermiddelen. Die deelnemende leveranciers bepalen welke scholen we al kunnen aanhaken. Dat gebeurt in functie van de financiële draagkracht van het systeem van de Robinpassen. Verder streven we op de volgende criteria een goed evenwicht na over het hele Nederlandstalige grondgebied.

 • geografische spreiding
 • verschillende onderwijsnetten
 • rijke & armere regio’s
 • stads- & plattelandsscholen
 • verhouding met bevolkingsdichtheid.

 

Natuurlijk heeft een school altijd het laatste woord.

Neen. Je krijgt wel als eerste de kans om er opnieuw één te zijn. Wij nemen daarvoor met je contact tussen 1 feb & 31 maart 2023. Dit kan niet automatisch omdat scholen van educatief distributeur kunnen veranderd zijn. We moeten dus altijd eerst die check doen.

Tot en met 31 mei 2023 kan een Robinschool bij Stichting Robin extra Robin-passen aanvragen. Na die datum hangt het af van de mate waarin de stichting nog passen ter beschikking heeft.

Kort samengevat zijn de criteria om recht te hebben op een Robinpas:

 • krijg een sociale toeslag bovenop je kindergeld
 • en/of krijg je een leefloon, en/of krijg je een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

Hier vind je nog meer toelichting over de criteria.

Volg deze stappen om ook op jouw school Robinpassen te kunnen geven aan kinderen in armoede.

Ontdek hier hoe je als school best met ouders kan communiceren.

Volg deze stappen om aan de juiste ouders een pas te kunnen bezorgen. 

Yep, deze vind je hier. Let wel, dit is een aanbeveling vanuit Stichting Robin om je op weg te helpen. Uiteindelijk bepaal je als school natuurlijk zelf hoe je met de ouders communiceert. Belangrijk is wel dat ALLE ouders de communicatie krijgen om alle risico op stigma weg te nemen, én ook om een brug te slaan tussen ouders van kinderen in armoede en deze van andere kinderen. Deze laatste willen vaak graag hun steentje bijdragen. in de brief staat duidelijk aangegeven hoe dat kan. Dat is ook voor Stichting Robin erg belangrijk. 

Ouders

Vooreerst moet je kind ingeschreven zijn in een Robin-school. De deelnemende Robinscholen zie je op www.robins-hood.be.

 • Als je een sociale toeslag ontvangt bovenop op je kindergeld, dan heb je recht op een Robinpas van het type 1 voor je kind. (dit zie je maandelijks op je rekeningafschrift. Je kan het ook vragen aan de uitbetalen van je kindergeld)
 • Als je een leefloon ontvangt heb je recht op een Robinpas van het type 2 voor je kind. (Je kan dit ook vragen aan je OCMW)
 • Als je een verhoogde tegemoetkoming ontvangt voor gezondheidszorgen, heb je recht op een Robinpas van het type 2. (Je kan dit zien op het gele kevertje van je ziekenfonds. Daar staat een code op. Indien die op een ‘1’ eindigt, heb je hier recht op. 

 

Je kan als ouder in alle discretie je Robin-pas aanvragen bij de directie van de deelnemende school van jouw kind. Het is mogelijk dat ze je om een bewijsstuk vragen. 

Je zal dat kunnen raadplegen op www.robins-hood.be. De deelnemende Robinscholen staan op het kaartje op de thuispagina.

Je kan het ook vragen aan de directie van de school van jouw kind. De directie zal jouw kind in de loop van het jaar hierover een brief meegeven.

De school van jouw kind doet niet mee omdat ze niet samenwerkt met één van de leveranciers die het systeem mee ondersteunt. Of de school van jouw kind kiest er bewust voor om geen gebruik te maken van het systeem van de Robin-passen. Of de school van jouw kind is helaas nog niet aan de beurt gekomen om ook mee te doen omdat we jaarlijks slechts een 250-tal extra scholen kunnen aanhaken. Dit staat steeds in functie van de deelnemende partners en de middelen die we zo ter beschikking hebben.

Momenteel kan je een Robin-pas slechts één maal gebruiken bij het begin van het schooljaar voor de aankoop van je verplichte leermiddelen.

Neen, dat kan je niet. Per kind is het een unieke Robin-pas.

Indien de school van jouw kind een Robin-school is, neem dan contact op met het secretariaat van de school. 

Indien de school van jouw kind geen Robinschool is, mail dan jouw vraag naar info@stichtingrobin.be.

Voor Stichting Robin is jouw privacy een top-prioriteit. De Europese GDPR wetgeving wordt integraal gevolgd én de Stichting weet zelf niet wie de kinderen en ouders zijn die hulp kunnen aanvragen. Stichting Robin biedt de deelnemende scholen een tool aan die zij op hun beurt kunnen aanbieden aan de juiste ouders.

Stichting Robin wil op termijn alle kinderen helpen die ingeschreven zijn in een Belgische lagere of middelbare school. Leeftijd zelf speelt daarbij op zich geen rol. 

Momenteel is Stichting Robin enkel actief in middelbare scholen.

1) Doe zelf of via je bedrijf een gift via de ‘donatieknop’ op www.robins-hood.be

2) Spoor de school van jouw kind aan om mee te doen

3) vraag aan de school van uw kind om bij iedere ouder te vragen in welke mate zo op de periodieke schoolrekening van hun kind, een bedrag willen toevoegen ten voordele van Stichting Robin. 

4) Heb je zelf contacten die iets voor Stichting Robin zouden kunnen helpen, por hen dan aan.  

5) Vertel aan mensen om je heen wat Stichting Robin doet. Hoe bekender Stichting Robin wordt, en hoe meer mensen in ons land weten en zien wat we doen, hoe meer leveranciers en scholen zullen meedoen en hoe sneller we elk kind structureel zullen kunnen helpen. 

6) Stichting Robin wil een professioneel initiatief zijn. Kan je zelf professionele diensten aanbieden (marketing, IT, businessdevelopment, projectmanagement, juridisch, … ) en ben je bereid ons hiermee te helpen, meld de dan aan als partner via www.robins-hood.be

Leveranciers aan scholen

De belangrijkste educatieve uitgeverijen in Vlaanderen zijn momenteel een structurele partner. Het gaat om Plantyn, Van In, Pelckmans.

De belangrijkste educatieve ‘distributeurs’ steunen Robin zeer actief. Het gaat om Iddink, Lichtvis, Standaard Boekhandel & Cloudwise. Studieshop doet helaas nog niet mee. Scholen die met Studieshop werken kunnen dus momenteel aan kinderen in armoede nog geen Robinpas aanbieden om hen te helpen met hun schoolkosten. Uiteraard hopen we dat Studieshop intussen op een andere manier helpt om ervoor te zorgen dat ook in hun scholen kinderen in armoede op 1 september met een gevulde boekentasje naar school kunnen. Op die manier zijn deze kinderen, ook geholpen, en daar gaat het tenslotte om. 

Omdat ze niet weten dat stichting Robin bestaat. Of omdat ze momenteel bezig zijn zich aan te sluiten. Of omdat ze ervoor kiezen niet mee de schouders te zetten onder Stichting Robin. 

Elke leverancier van goederen of diensten aan Belgische lagere of middelbare scholen, steunt stichting Robin door mee te doen. 

Een maximaal aantal ‘derde’ bedrijven ins ons land, dat niet noodzakelijk iets met het onderwijs te maken heeft, kiest ervoor Stichting Robin financieel te steunen omdat zij ook geloven dat dit belangrijk is voor onze hele samenleving.

 1. ga naar www.robins-hood.be
 2. Klik op ‘partner worden’
 3. kies het partnertype dat best bij je past en vul de vragen in. 
 4. Wij nemen dan contact met je voor opvolging.

Onze partners

Onze partners zijn iedereen met een hart voor kids die er mee wil voor zorgen dat in ons land geen enkel kind in armoede nog door schoolkosten verhinderd wordt om helemaal tot blue te komen in ons onderwijs.

De belangrijkste educatieve uitgeverijen in Vlaanderen zijn momenteel een structurele partner. Het gaat om Plantyn, Van In, Pelckmans.

Verder zijn ook de volgende belangrijke educatieve ‘distributeurs’ structurele partners. Hier gaat het om Iddink, Lichtvis, Standaard Boekhandel & Cloudwise.

Er zijn ook onze operationele partners. Dat zijn de partners die momenteel gratis (of tegen een sterk gereduceerd tarief) hun diensten aanbieden om het ‘systeem’ van Stichting Robin te creëren. Dan denken we aan Unbox, Kiliwatch, Impactadvocaten, Flrish (PR), Today-agency, The Bakery, Baas.agency, Uncoded, Smartschool, Businessbuilder, Tweeperenboom, Cloudwise. 

Tenslotte zijn er enkele partners die ook financiëel stevig een duit in het zakje doen. Iddink, Cegeca, For A Better Life, The Java Coffee-company, The FacultyClub & CUBZZ. Wij zoeken permanent bijkomende partners.

Iedereen is welkom. Alle producenten van goederen en diensten voor scholen, zoal maaltijden hard- en software, fotokopies, startschool, de man of vrouw die met de bus naar de zwemles rijdt, bestemmingen voor schooluitstapjes, … Ook armoede-organisaties, scholenkoepels, maar ook gewone bedrijven die niets met het onderwijs te maken hebben en er toch hun steentje willen toe bijdragen. En tenslotte alle ouders van schoolgaande kinderen in ons land én alle individuele landgenoten die er samen met ons wil voor zorgen dat elk kind in Belgie , alle kansen krijgt in ons prachtige onderwijs.

Producenten van allerlei goederen en diensten in ons onderwijs, dragen bij aan de financiering van het systeem. De educatieve distributeurs dragen ook bij tot de financiering en staan vooral in voor de implementatie van de Robinpassen in de Robin-scholen. Alle andere partners treden op als sponsor of als ambassadeur die stichting Robin vleugels moeten geven en ons toelaten om een plekje te verdienen in het hart van elke inwoner van ons land. 

We moeten Stichting Robin geleidelijk aan verder opbouwen. Dat doen we door doelstellingen te zetten en er alles aan te doen om deze met een eerste groep ‘believers’ te realiseren. We doen dat in alle transparantie. Stap voor stap willen we het vertrouwen verdienen van steeds meer mensen. En  zo kunnen we steeds meer mensen, spelers in het onderwijs of  bedrijven uitnodigen om er mee de schouders onder te zetten. Het gaat om duidelijke doelstellingen formuleren, heel transparant zijn en hard werken om de doelstellingen te halen. Tegelijk goed luisteren naar anderen om zo steeds meer kinderen op een steeds efficiëntere manier te kunnen helpen. Ook de overheid mogen we niet vergeten in dit overzicht. De overheid speelt een belangrijke rol in de naamsbekendheid van Stichting Robin, in het vertrouwen dat potentiële nieuwe partners in ons hebben én in het bekomen van de nodige investeringsmiddelen om Stichting Robin operationeel op eigen benen te kunnen doen staan. 

 1. ga naar www.robins-hood.be
 2. Klik op ‘partner worden’
 3. kies het partnertype dat best bij je past en vul de vragen in. 
 4. Wij nemen dan contact met je voor opvolging.

Doe ook mee!

ALS SCHOOL

We willen zoveel mogelijk Belgische scholen mee aan boord. Ontdek hoe ook jouw school een Robin-school wordt.

ALS PARTNER

We willen iedereen die ook maar iets aan een school levert mee aan boord. Ontdek hier wat jouw rol als partner of leverancier kan zijn.

ALS OUDER

We willen alle ouders in ons land mee aan boord. Elke ouder kent wel een Robin. Ontdek hier hoe jij ook kan meedoen. 

ALS MEDEMENS

We willen de 11 miljoen mensen in ons land mee aan boord. Steun stichting Robin met een éénmalig of een maandelijks bedrag.